Staj yapacak öğrencilerin dikkatine !!!

 

Staj Başvuru Tarihleri: 2 Nisan – 30 Nisan 2018

 

Staj Tarih Aralığı:

1. DÖNEM: 18 Haziran - 13 Temuz 2018 (20 işgünü)

2. DÖNEM: 2 Temmuz - 27 Temmuz 2018 (20 işgünü)

 

Staj hükümleri Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi'nde açıklanmıştır.

Bölümümüz öğrencileri stajlarını 6. Yarıyıl sonundan itibaren yaz tatili içerisinde yapabilirler.

Staj yapacak öğrenciler yukarıdaki dönemlerden birinde stajlarını yapacaklardır.

Staj süresi 20 iş günüdür. Bu süre bölünemez, sadece bir iş yerinde tamamlanabilir.

Öğrenciler staj yapacakları işyerini kendileri bulacaklardır. Staj yurt içi ya da yurt dışında yapılabilir. Staj yapılacak yerin nitelikleri ile stajın içeriğinin Biyoloji Bölümünün eğitim ve staj uygulamasının amacına uygun olması gerekir.

Staja devam zorunludur. Öğrenciler staj süresince aldıkları sağlık raporları, doğal afetler, ailevi vb. nedenler ile staj yapılan yerdeki iş yeri yetkilisinin 3 iş gününü aşmayan yazılı izin verdiği durumlar için mazeretli sayılırlar. Ancak bu günler staj süresinin % 20'sini geçemez.

Staj belgelerini indirmek için tıklayın.

 

STAJ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencilerimiz

Biyoloji bölüm sayfasından EK-1'in 3 (üç) adet çıktısını alırlar.

Bu formlardaki ilgili kısımları doldurup nüfus cüzdanlarının fotokopilerini ekleyerek formları Dekan yardımcısı Prof. Dr. Sebahattin İKİKARDEŞ’e imzalatırlar.

İmzalanan bu formu staj yapılacak kuruma onaylatırlar (Kurum yetkilisinin imza ve kaşesi gerekli).

Kurum onaylı formları (2 NÜSHA) üstte belirtilen son başvuru tarihine kadar Biyoloji Bölüm Başkanına imzalatarak bölüm sekreterine teslim ederler.

 

NOT: EK-1 FORMUNUN ÜÇ NÜSHASI DA ORİJİNAL OLMALIDIR. DOLDURULMUŞ VE ONAYLANMIŞ FORMUN FOTOKOPİ, FAKS VB... İLE ÇOĞALTILMIŞ KOPYALARI KABUL EDİLMEYECEKTİR!

 

STAJ SIRASINDA NELER YAPILIR?

Stajyer, staj süresince, öğrencilik yükümlülüklerine ve staj yerinin kurallarına uymak durumundadır. Staj değerlendirilmesinde; stajyerin devamsızlığı, iş yeri ve öğrenci disiplin kurallarına aykırı hareketi, staja ilişkin sahte evrak düzenlenmesi vb. gibi hallerde “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Öğrenciler, staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşullarına, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır. Üretim ve hizmetle ilgili gizliliği gerektiren konularda başkalarına bilgi veremez, sendikal etkinliklere katılamazlar. İşletme yetkilileri, aksine hareket eden öğrencilerin stajına son vererek durumu dekanlığa bildirir.

Staja devam zorunludur. Öğrenciler staj süresince aldıkları sağlık raporları, doğal afetler, ailevi vb. nedenler ile staj yapılan yerdeki iş yeri yetkilisinin 3 iş gününü aşmayan yazılı izin verdiği durumlar için mazeretli sayılırlar. Ancak bu günler staj süresinin % 20'sini geçemez.

Öğrenciler belirtilen tarihler arasında staj yaptıkları iş yerindeki çalışmalarını günlük olarak  Staj Defteri'ne yazarlar ve staj sonunda bu defterin her sayfasını staj yaptıkları kurumun yetkili elemanlarına imzalatırlar.

Staj yapılan kurum staj sonunda Staj Tamamlama Belgesi (EK-2) ve öğrencilerin devam, çalışma başarıları ile tutum ve davranışlarını değerlendirmek üzere hazırlanan Staj Değerlendirme Formu (EK-3)'nu doldurarak kapalı bir zarf içinde öğrencinin staj evrakına ekler.

Öğrencinin stajda başarılı sayılması için öncelikle işletmelerce doldurulacak staj değerlendirme formuna göre başarılı olması gereklidir.

Öğrenciler Staj Defteri ve Staj Değerlendirme Formu’nu içeren dosyayı stajı takip eden akademik takvimin başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde bölüm staj sorumlusuna teslim etmek zorundadırlar. Zamanında teslim edilmeyen staj dosyaları Staj Komisyonu tarafından kabul edilmez.

Staj yapan öğrenciler Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi'nde belirtilen hükümleri kabul etmiş sayılırlar.


Biyoloji Bölümü Staj Sorumlusu
Dr. Alp ALPER